Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących oraz deklaracja dostępności

Informacje dla osób niesłyszących

Ułatwienia dla osób niesłyszących:

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach  komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243). W związku z tym osoby niesłyszące i niedosłyszące mogą liczyć na świadczenia usług tłumacza i ułatwiony kontakt z jednostka Policji.


W związku z wejściem w życie ustawy osoby trwale lub okresowo mające trudności w komunikowaniu się (osoby głuche i głuchonieme) mogą:

  • kontaktować się z Komendą Miejską Policji w Piotrkowie Trybunalskim osobiście zgłaszając się w siedzibie jednostki przy ulicy Szkolnej 30/38 w Piotrkowie Trybunalskim w godzinach 8.00 – 16.00,
  • komunikować się z Komendą Miejską Policji w Piotrkowie Trybunalskim za pomocą:

 

•    faksu - numer 47 846-12-00 lub 47 846-12-09

•    poczty elektronicznej - dyzurny@piotrkow-trybunalski.ld.policja.gov.pl,

•    wiadomości tekstowej (sms) wysłanej na numer 723- 640- 272

 

W kontakcie z Komendą Miejską Policji w Piotrkowie Trybunalskim osoba niepełnosprawna ma prawo do:

•    pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego,

•    pośrednictwa tłumacza SJM - systemu językowo - migowego,

•    tłumacza przewodnika, nazwanego w ustawie tłumaczem SKOGN


Aby skorzystać z pośrednictwa  tłumacza prosimy o powiadomienie Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim (pisemnie, mailem, faksem lub za pomocą wiadomości tekstowej - sms) na trzy dni przed planowanym terminem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych – w takich sytuacjach za pomocą faksu wysyłanego na numer 47 846-12-00  lub wiadomości tekstowej skierowanej na numer alarmowy 112 lub 723-640-272. Formularz powiadomienia o chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN znajduje się w załączniku do niniejszej informacji.

 

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Deklaracja dostępności

 

Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

Data publikacji strony internetowej: 2016.05.17.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016.05.17.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy będą dodawane w miarę możliwości, sukcesywnie do filmów. Wyłączenia dotyczą filmów, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest mł. insp. Włodzimierz Sokołowski koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, adres poczty elektronicznej prawaczlowieka@ld.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 841 20 44. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ul.Szkolnej 30/38. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem umieszczonym na ścianie budynku od ul. Szkolnej Posiada też tablicę informacyjną znajdującą się przy głównym wejściu.

W holu po prawej stronie od głównego wejścia znajduje się obsługa interesantów. Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po lewej stronie od wejścia znajduje się pokój, w którym mogą być przyjmowani interesanci. Przy oknie obsługi interesantów znajduje się telefon umożliwiający skontaktowanie się z osobą na terenie budynku. W przypadku braku znajomości numeru telefonu do zainteresowanej osoby, obsługa interesantów ustala właściwy numer i powiadamia telefonicznie osobę o oczekującym interesancie. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Osoby odbierane są z punktu obsługi interesantów i poruszają się po terenie KMP w Piotrkowie Trybunalskim w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika policji (osoby wprowadzającej). Przejście z punku obsługi interesantów do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, z czytnikiem dostępu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku.

W budynku znajduje się dwie windy prowadzące na wszystkie kondygnacje. Przed głównym wejściem Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się platforma dla osób z niepełnosprawnością. Korytarze o szerokości powyżej 150 cm. Toaleta znajdująca się po lewej stronie w holu od głównego wejścia jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością. Toalety znajdujące się na każdej kondygnacji, nie są przystosowane do osób z niepełnosprawnością.przed budynkiem komendy znajdują się dwa miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

UWAGA!

Zgodnie z zapisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się istnieje możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, wizyta w Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim nie musi być wcześniej uzgadniana.

 

Wzór formularza zgłoszenia:

Pliki do pobrania

  • Data publikacji 09.10.2015 13:15
    (doc 26 KB)
  • formularz zgłoszenia

Metryczka

Data publikacji : 09.10.2015
Data modyfikacji : 23.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ilona Sidorko
Osoba udostępniająca informację:
Ilona Sidorko
Osoba modyfikująca informację:
Dagmara Mościńska

Nawigacja

do góry